همایش
داوران

• جناب آقاي دکتر عبدالحسین روستائیان
• سركار خانم دکتر فاطمه سفیدکن
• جناب آقاي دکتر محمد باقر رضایی
• جناب آقاي دکتر کامکار جایمند
• جناب آقاي دکتر محمدحسین لباسچی
• جناب آقاي دکتر محمد حسن زاده خیاط
• جناب آقاي دکتر حسین نهروانیان
• جناب آقاي دکتر امیر رضا جاسبی
• جناب آقاي دکتر جواد صفایی قمی
• جناب آقاي دکتر پرویز آبرومند آذر
• سركار خانم دکتر شیوا مسعودی
• جناب آقاي دکتر عبدالحمید بامنیری
• جناب آقاي دکتر مسعود تقی زاده
• جناب آقاي دکتر ایرج رسولی
• سركار خانم دکتر گلناز تجدد
• جناب آقاي دکتر محمد دخیلی
• سركار خانم دکتر فرح فراهانی
• جناب آقاي دکتر عنایت اله متقی نژاد
• جناب آقاي دکتر محمد هادی گیویان
• جناب آقاي دکتر احمد مجد
• سركار خانم دکتر مریم اخباری
• سركار خانم دکتر زهرا حاجی آقاجانی
• جناب آقاي دکتر غلامرضا نجفی
• جناب آقاي دکتر ابوالفضل دادخواه
• جناب آقاي دکتر محمد رضا قصری
• سركار خانم دکتر مریم بردبار
• جناب آقاي دکتر محمدتقی بهاری فرد
• جناب آقاي دکتر محمد رضا ذوالفقاری
• جناب آقاي دکتر سجاد صداقت
• جناب آقاي دکتر اکبر اسماعیلی
• جناب آقاي دکتر محمد حسین عبدالمحمدی
• جناب آقاي دکتر کامبیز تحویلداری
• جناب آقاي دکتر وحید حدادی
.:: میزبانی شده توسط Cnf.ir سرویس رایگان آرشیو همایشها       .:: نیرو گرفته توسط Bahamayesh.com پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور